dotacje

KANABIFARM Spółka z ograniczona odpowiedzialnością realizuje GRANT zgodnie z umowa o powierzenie grantu nr GRANT2/175 zawartą dnia 26 czerwca 2020 r. Grant udzielany jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, w ramach projektu „Granty na badania i rozwój”. Celem projektu jest zakup usługi badawczej w zakresie opracowania innowacyjnego produktu w postaci olejku CBD z dodatkiem witaminy D oraz selenu.

Wartość projektu: 121 032,00 PLN
Dofinansowanie: 83 640,00 PLN

dotacje

Kanabifarm Sp. z o.o. realizuje projekt nr WND-RPPD.01.04.01-20-2576/20 pn. „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Kanabifarm Sp. z o.o. poprzez zakup usługi doradczej – opracowanie szczegółowego wdrożenia nowej technologii/wdrożenia do produkcji nowego lub udoskonalonego produktu” zgodnie z umową nr UDA-RPPD.01.04.01-20-2576/20-00 zawartą dnia 13 maja 2021 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu,  Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa. Celem projektu jest zwiększenie zdolności przedsiębiorstwa  do udziału w procesie wzrostu i innowacji, a w konsekwencji do wzrostu transferu wiedzy, innowacji i technologii.

 

Wartość projektu  60 855,00 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  42 075,00 PLN.    

dotacje

KANABIFARM Sp. z o.o. realizuje projekt nr WND-RPPD.01.04.01-20-2577/20 pn. „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa Kanabifarm Sp. z o.o. poprzez zakup usługi doradczej –wsparcie komercjalizacji pomysłu biznesowego” zgodnie z umową nr UDA-RPPD.01.04.01-20-2577/20-00 zawartą dnia 13 maja 2021 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu,  Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa. Celem projektu jest zwiększenie zdolności przedsiębiorstwa  do udziału w procesie wzrostu i innowacji, a w konsekwencji do wzrostu transferu wiedzy, innowacji i technologii.

 

 

Wartość projektu  60 885,00 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  42 075,00 PLN.